De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

  • baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten.
  • donaties en giften.
  • sponsoring.

Geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

De stichting mag geen uitkeringen doen of beloning toekennen aan een bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen of diensten.